Instrumenti
Skupno muziciranje
Instrumenti
Skupno muziciranje
Instrumenti
Skupno muziciranje
Instrumenti
Skupno muziciranje
Predmeti
Zbor

Teorijski predmeti u osnovnim i srednjim glazbenim školama

Solfeggio kao predmet o osnovnoj glazbenoj školi obuhvaća detaljno upoznavanje glazbene teorije te potiče razvoj intonativnih i ritamskih sposobnosti bez kojih je nezamislivo svako ozbiljnije bavljenje glazbom. U prvom i drugom pripremnom razredu učenici također imaju obvezatnu nastavu solfeggia na kojoj se osposobljuju za daljnji nastavak školovanja u srednjoj glazbenoj školi. Nastava solfeggia odvija se u dvije školske godine tijekom kojih se prolazi gradivo propisano nastavnim planom i programom za osnovnu  glazbenu školu.Valja napomenuti da takvom obliku nastave pristupaju oni učenici koji nisu završili osnovnu glazbenu školu a imaju namjeru nastaviti školovanje u srednjoj glazbenoj školi.

Harmonija je sljedeći predmet koji dobivaju učenici u prvom razredu srednje glazbene škole. Sadržaj  nauka o harmoniji obuhvaća znanje o postavi, građi, nizanju i spajanju akorda te njihovim međusobnim odnosima. Cilj je harmonije omogućiti spoznaju, razumijevanje i prakticiranje harmonije, a to se postiže slušanjem odabranih primjera iz bogate glazbene literature, analizom, pismenom izradom raznovrsnih harmonijskih zadataka te njihovim sviranjem na klaviru.

Polifonija je predmet kojeg učenici dobivaju u trećem razredu srednje glazbene škole. Na tom predmetu upoznaje se povijesni razvoj višeglasja na europskom tlu. Riječ je o višeglasju koje se ostvaruje istodobnim tijekom dviju ili više dionica. Za takav oblik višeglasja kaže se da je skladan u polifonom stilu. Cilj polifonije je razvoj istjecanje sposobnosti za doživljaj i razumijevanje melodije u odnosu spram druge
ili nekoliko njih te upoznavanje raznih tehnika skladanja u polifonom stilu.

Povijest glazbe obvezni je predmet za sve učenike od 1. do 4. r. srednje škole (2 x 45 min tjedno). Tijekom nastave ovog predmeta učenici aktivnim sudjelovanjem stječu pregled glazbeno-stilskih razdoblja razvoja klasične glazbe, ali i znanja iz drugih glazbenih područja i o ostalim glazbenim žanrovima prošlosti i sadašnjosti. Nastava je interdisciplinarna, tj. obuhvaća sadržaje donedavno obveznih predmeta: Poznavanje glazbala, Folklorna glazba i Upoznavanje glazbene literature, kao i uvid u glazbenu terminologiju, akustiku, te aktivno slušanje glazbe i upoznavnanje sa literaturom i općenito tehnikama pronalaženja informacija o glazbi. U nastavni sadržaj uključeni su i: posjeti koncertima (Samoborska jesen, Dvorana Lisinski...), predavanjima, glazbenim institucijama i knjižnicama, te izložbama.

Glazbeni oblici obvezan je predmet za sve učenike 3. i 4. r. srednje škole (1 x 45 min tjedno). Uključuje predznanje učenika iz polja glazbene terminologije, kao i aktivnog slušanja i prepoznavanja glazbeno-stilskih razdoblja klasične glazbe. Obrazovni cilj predmeta je aktivno sudjelovanje i osposobljavanje učenika u analizi kompozicija i razmijevanje istih, a s ciljem kvalitetnije izvedbe djela iz glavnog predmeta učenika (instrument, glas, rad s ansamblom). Analizama su u najvećem broju obuhvaćena djela razdoblja baroka, klasike i romantizma, a manjim dijelom renesanse (mise, moteti, madrigali) i 20./21. stoljeća.

Dirigiranje je predmet koji je obvezan za učenike 3. i 4. r. srednje škole Teorijskog smjera, a mogu ga kao izborni predmet pohađati i učenici ostalih odjela (1x 45 min tjedno). Sadržaj predmeta obuhvaća stjecanje teorijskih znanja o povijesnom razvoju dirigiranja, značajnim dirigentima prošlosti i sadašnjosti, obilježjima dirigenta i ansambla, načinima pripreme za probu, literaturi i ostalim elementima koji su potrebni kao preduvjet za aktivno bavljenje dirigiranjem. Slijedi stjecanje vještine taktiranja glazb. primjera iz literature, te u konačnici tehnike pripreme i vođenja probe ansambla, kao i nastupne situacije sa raspoloživim i, prema afinitetu učenika, odabranim školskim ansamblom(-ima). Ovaj predmet, ukoliko se sustavno i kontinuirano izvršavaju navedeni zadaci, predstavlja kvalitetnu pripremu za aktivno sudjelovanje u amaterskim društvima (folklorna društva, zborovi, intrumentalni ansambli i sl.) ili na polju crkvene glazbe, a učenici koji razviju interes za ovo područje, mogu nastaviti studij dirigiranja na Muzičkoj akademiji ili u sklopu studija glazbene pedagogije na istoj instituciji.

Čitanje i sviranje partitura obvezni je predmet za učenike 2. i 3. r. srednje škole Teorijskog smjera (1 x 45 min tjedno) i obuhvaća stjecanje znanja i vještina razlikovanja različitih tipova notnog zapisa kakav je danas i kako je izgledao u prošlosti, s naglaskom na zapis dionica, partitura, klavirskih izvadaka, bassa continua i drugih oblika horizontalnog i vertikalnog oblika zapisa glazbe, a zatim i sviranje istih na klaviru. Također uključuje i pregled notnog zapisa u tzv. starim ključevima, te oblike transponiranja za pojedini glas, odnosno instrument, kao i partiture u cjelosti (u bliže tonalitete). Stupanj složenosti zadataka iz glazbene literature ovisi o preduvjetu, a to je vještina sviranja klavira koja se stječe u prethodnim stupnjevima glazbene naobrazbe. Ovaj predmet priprema je za uspješno svladavanje zadataka u sklopu nastave Dirigiranja, tj. preduvjet je za pripremu rada s ansamblom.

Učenici koji upisuju Teorijski smjer u srednjoj glazb. školi stječu široku glazbenu naobrazbu tijekom četiri godine školovanja slušajući predmete kao što su: solfeggio, harmonija, polifonija, povijest glazbe, glazbeni oblici, čitanje i sviranje partitura, dirigiranje, klavir te nastava zbora. Na taj način usmjeravaju se na daljnji nastavak obrazovanja na Muzičkoj akademiji u nekom od slijedećih usmjerenja: teorija, kompozicija, dirigiranje, muzikologija i pedagoški smjer, kao i crkvene glazbe na Institutu za crkvenu glazbu u Zagrebu.

 
 
naslovna   |   djelatnici   |   odjeli   |   nastava   |   upisi   |   galerija   |   uvjeti korištenja   |   pravila privatnosti   |   o kolačićima Studio Imago